Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR
Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Tidsfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte handlar som yrkesutövare eller näringsidkare och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är utspridd över tiden;

Varaktig databärare: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och återge den i oförändrad form.

Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal som innebär att man inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, uteslutande använder en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver träffas i samma rum vid samma tidpunkt.

Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 - Företagarens identitet

Finishingtouches är en del av Ercamu Trading

HANDELSKAMMAREN: 80915302

Hofstukken 732 5403 BZ Uden (ingen besöksadress!)

Neutronenlaan 28 5405 NH Uden (besöks- och returadress)

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren kan kontrolleras i näringsidkarens lokaler och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt kan texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett enkelt sätt på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar, och i händelse av motstridiga allmänna villkor får konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis är ogiltiga eller upphävda, ska avtalet och dessa villkor i övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska utan dröjsmål ersättas genom ömsesidig överenskommelse med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig syftet med den ursprungliga bestämmelsen.

Situationer som inte anges i dessa allmänna villkor bör bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder ska dessa vara en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte utgöra grund för ersättning eller hävning av avtalet.

Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Operatören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

priset, exklusive tullklareringskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader är på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller kurirtjänsten kommer att använda den särskilda förordningen för post- och kurirtjänster när det gäller import. Detta system gäller om varorna importeras till EU:s destinationsland, vilket är fallet i det aktuella fallet. Post- och/eller kurirföretaget tar ut momsen (tillsammans med tullklareringsavgifter eller inte) från mottagaren av varorna;

Eventuella kostnader för avsändning;

hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

Om ångerrätten är tillämplig eller inte;

Metod för betalning, leverans och genomförande av avtalet;

tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller tidsfristen inom vilken näringsidkaren garanterar priset;

Höjden på taxan för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;

Om avtalet kommer att arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, hur konsumenten kan ta del av det;

Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera och om så önskas korrigera de uppgifter som han eller hon har lämnat inom ramen för avtalet;

andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås;

de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg, och

Avståndskontraktets minsta löptid vid en transaktion med löptid.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.

Artikel 5 - Avtalet

Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges i erbjudandet.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten häva avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - informera sig om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet, med angivande av skäl.

Företagaren ska bifoga följande information till produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

Besöksadress till företagarens anläggning dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt eller, i förekommande fall, tydlig information om hur konsumenten kan undantas från ångerrätten;
information om garantier och befintlig service efter försäljning;
de uppgifter som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet fullföljdes;
Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är av obestämd längd.
Om det rör sig om en transaktion som sträcker sig över en viss tid, gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Varje avtal ingås under förutsättning att det finns tillräcklig tillgång till de berörda produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter det att konsumenten eller en representant som konsumenten i förväg utsett och som företagaren fått kännedom om har mottagit produkten.

Under betänketiden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt ska han återlämna produkten till företagaren med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han eller hon skyldig att meddela företagaren detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten bör meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utöva sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, t.ex. med hjälp av ett avsändningsbevis.

Om kunden inte har uttryckt sin avsikt att utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren efter utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska kostnaderna för att skicka tillbaka produkterna betalas av konsumenten.

Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren betala tillbaka detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter återkallelsen. Förutsättningen är att produkten redan har tagits emot av företagaren eller att det finns ett avgörande bevis för att produkten har återlämnats fullständigt.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om näringsidkaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för produkter som

som skapats av företagaren enligt konsumentens specifikationer;
som är klart personliga till sin karaktär
som inte kan returneras på grund av sin karaktär;
som snabbt förstörs eller åldras;
vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll;
för enskilda tidningar och tidskrifter;
för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen på.
För hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen på.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster

om logi, transport, restaurang- eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
vars leverans påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke före ångerfristens utgång;
om vadslagning och lotterier.
Artikel 9 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

Med avvikelse från föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas i erbjudandet.

Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har avtalat om det och:

de är resultatet av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter, eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
Enligt artikel 5.1 i lagen om omsättningsskatt från 1968 ska platsen för leverans vara det land där transporten påbörjas. I det aktuella fallet sker leveransen utanför EU. Därefter tar post- eller kurirföretaget ut importmoms eller förtullningsavgifter från kunden. Företagaren kommer därför inte att ta ut någon moms.

Alla priser kan innehålla tryckfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Vid tryckfel är företaget inte skyldigt att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

Särskilda extra förtullningsavgifter och/eller importtullar ingår inte i priset och ska betalas av kunden.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet och de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar näringsidkaren också att produkten är lämplig för annat än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet.

Eventuella defekta eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna ska returneras i originalförpackningen och i nytt skick.

Entreprenörens garantitid motsvarar fabrikens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller ändra dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;

Bristen beror helt eller delvis på bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda om de använda materialens beskaffenhet eller kvalitet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande

Företaget ska iaktta största möjliga omsorg när det tar emot och utför produktbeställningar.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med beaktande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt och senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnader och rätt till eventuellt skadestånd.

Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt anges att det är en ersättningsartikel som levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd representant som entreprenören har fått kännedom om, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal med obestämd löptid som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst vid utgången av den fasta löptiden i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får säga upp de avtal som avses i föregående punkter:

upphöra när som helst och inte begränsas till att upphöra vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone avsluta dem på samma sätt som han själv gjorde dem;

alltid avslutas med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

Förlängning

Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss tid.

Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter förnyas tyst med en bestämd period på högst tre månader, om konsumenten kan säga upp det förnyade avtalet mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas tyst på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en uppsägningstid som inte överstiger tre månader om avtalet omfattar regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar, veckotidningar och tidskrifter.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter genom introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

Om ett avtal löper över ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa talar emot att avtalet sägs upp före utgången av den överenskomna löptiden.

Artikel 13 - Betalning

Om inget annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period att löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller nämnts till företagaren.

Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, ta ut de rimliga kostnader som i förväg meddelats konsumenten.

Artikel 14 - Klagomålsförfarandet

Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas in till företagaren inom 7 dagar med en fullständig och tydlig beskrivning, efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om entreprenören anser att klagomålet är berättigat ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 15 - Tvister

För avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor gäller endast nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.